Μιχαλακοπούλου 4, Αθήνα 115 28
aces@acesae.gr | 2107240200

Υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο, μας επιτρέπει να παρέχουμε με τον ποιοτικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, ένα πλήθος εξειδικευμένων υπηρεσιών:

 • Τακτικοί έλεγχοι της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων (ατομικών και ενοποιημένων) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Ανωνύμων Εταιριών, Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών και Κοινοπραξιών, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
 • Έλεγχοι φορολογικής συμμόρφωσης, βάσει του άρθρου 65α του Ν.4174/2013.
 • Έλεγχοι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, βάσει του άρθρου 16 του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
 • Επισκοπήσεις και συναφείς εργασίες ελέγχου και διασφάλισης, βάσει των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του Ν.4449/2017, του Ν.3148/2003 και του ΠΔ 226/1992 ως ισχύουν.
 • Διενέργεια γενικών διαχειριστικών ελέγχων ή ελέγχων επί συγκεκριμένων θεμάτων σε οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή οργανισμούς, μη υποκείμενους στον υποχρεωτικό έλεγχο.
 • Μελέτες της λογιστικής οργανώσεως ή οργανώσεως τμημάτων εσωτερικού ελέγχου οποιωνδήποτε επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
 • Άσκηση έργων εκκαθαριστού, προσωρινού επιτρόπου και συνδίκου πτωχεύσεως.
 • Εργασίες αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων εταιριών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, για εισφορά, για πώληση, για εξαγορά, για απόσχιση ή για συγχώνευση ή για άλλο σκοπό.
 • Εργασίες εκθέσεων εξαγορών (Due Diligence).
 • Εργασίες σύνταξης Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Transfer Pricing).
 • Γνωμοδοτήσεις επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.
 • Πραγματογνωμοσύνες σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή κατάστασης οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινοπραξίας, ειδικού λογαριασμού ή ομάδας περιουσίας, που απαιτεί λογιστικές γνώσεις κατ’ εντολή δικαστηρίου ή τρίτων για τη χρήση της έκθεσης ελέγχου στο δικαστήριο ή σε άλλες δημόσιες αρχές.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων.