Μιχαλακοπούλου 4, Αθήνα 115 28
aces@acesae.gr | 2107240200

Η Εταιρία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η «ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2011 (Φ.Ε.Κ. 6880/20.7.2011), από πέντε έμπειρους και καταξιωμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, οι οποίοι ασκούσαν, επί σειρά ετών, το ελεγκτικό επάγγελμα.

Η «ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» απέκτησε την άδεια ελεγκτικού γραφείου στις 3 Οκτωβρίου 2011, με την 11229/432258 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2349/18.10.2011).

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η φιλοσοφία της εταιρείας, προσδιορίζονται από τα αρχικά της πρώτης λέξης της επωνυμίας της:

 • Α = Audit = Έλεγχος
 • Τα μέλη της ACES, έχουν αναλάβει τακτικούς ελέγχους και έχουν συνεργασθεί ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με πλήθος εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της εγχώριας αγοράς, καθώς επίσης και σε εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως:

  • Εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου π.χ. τροφίμων, μεταλλουργίας, κεραμικών και ειδών υγιεινής, αλκοολούχων ποτών, λατομείων και επεξεργασίας μαρμάρων, πτηνοτροφικών μονάδων και επεξεργασίας κρέατος, βιομηχανίες ενδυμάτων, βιομηχανίες επίπλων, υαλουργίας κ.λ.π.,
  • Εταιρείες του χρηματοπιστωτικού κλάδου π.χ. Εταιρείες Eπενδύσεων χαρτοφυλακίου, Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Χρηματιστηριακές εταιρείες Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρείες Ε.Π.Ε.Υ. και Α.Ε.Ε.Δ.
  • Εταιρείες του τουριστικού κλάδου π.χ. Ξενοδοχειακές μονάδες και Τουριστικά Πρακτορεία
  • Του κλάδου της πληροφορικής π.χ. Παραγωγής και Εμπορίας S/W, καθώς επίσης H/W
  • Εταιρείες Εμπορίας, Λιανικού Εμπορίου (SM) και Παροχής Υπηρεσιών
  • Εταιρείες Ημερήσιου Τύπου και Διαφημιστικές Εταιρείες
  • Τεχνικές - οικοδομικές - κατασκευαστικές
  • Δήμους - Δημοτικές Επιχειρήσεις
 • C = Consistency = Συνέπεια
 • Η φιλοσοφία λειτουργίας της ACES είναι συνεπής με τις βασικές αρχές που είναι αναγκαίες και θεσμοθετημένες, για την άσκηση του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες είναι: πιστοποιημένη επάρκεια των προσόντων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, συνεχής εκπαίδευση, ακεραιότητα και αντικειμενικότητα, επαγγελματική ικανότητα και δέουσα επιμέλεια, επαγγελματική δεοντολογία, επαγγελματικός σκεπτικισμός, ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα.

 • Ε = Experience = Εμπειρία
 • Τα ιδρυτικά μέλη και σημερινοί μέτοχοι της ACES, έχουν μακρόχρονη ελεγκτική εμπειρία, δηλαδή τα νεότερα μέλη ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα για τουλάχιστον 20 έτη και τα παλαιότερα μέλη ασκούν το ελεγκτικό επάγγελμα για τουλάχιστον 35 έτη.

 • S = Solutions = Λύσεις
 • Τα ιδρυτικά μέλη και σημερινοί μέτοχοι της ACES, στην μακρόχρονη επαγγελματική τους δραστηριότητα έχουν παράσχει υψηλού επιπέδου λύσεις σε εργασίες που τους ανατέθηκαν. Τέτοιες εργασίες με εξειδικευμένο αντικείμενο είναι: Κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, μετατροπή Οικονομικών Καταστάσεων από Ελληνικά Πρότυπα σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Ανάλυση και Οργάνωση του Βιομηχανικού Κόστους και Εφαρμογή Εσωλογιστικής Κοστολόγησης, Οργάνωση Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχειριστικούς Ελέγχους, Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Αποσχίσεις Κλάδων, αποτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων, Γνωμοδοτήσεις για φορολογικά και λογιστικά θέματα, τεχνικοί σύμβουλοι σε δικαστικές υποθέσεις κ.λ.π.

ΜΕΤΟΧΟΙ

Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι :

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι :

 • Αθανάσιος Φραγκισκάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 • Αντώνιος Λυμπεραίος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ιωάννης Μπιτζαράκης, Διευθύνων Σύμβουλος
 • Γρηγόριος Μάντζαρης, Αντιπρόεδρος
 • Παντελής Παπαϊωάννου, Μέλος

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Τα λοιπά μέλη του ελεγκτικού προσωπικού είναι :

 • Γεωργία - Θεοφανώ Αργυροπούλου, Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
 • Δημοσθένης Φραγκισκάκης, Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 • Ιωάννης Τσιώμος, Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 • Θεοδώρα Τζιμοπούλου, Ασκούμενη Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
 • Παναγιώτης Φραγκισκάκης, Ασκούμενος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ.

 • Γεώργιος Βασιλόπουλος - Φορολογικός Σύμβουλος – Ελεύθερος επαγγελματίας πιστοποιημένος από το Σ.Ο.Ε.Λ.
 • Κωνσταντίνος Σταϊκούρας – Σύμβουλος Εργατικού και Ασφαλιστικού Δικαίου – τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
 • Δημήτρης Παπαϊωάννου - Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης.
 • Δήμητρα Φραγκισκάκη – Δικηγόρος